Jakie obowiązki ma osoba kończąca działalność gospodarczą?

Biznes

Likwidację działalności gospodarczej trzeba przede wszystkim zgłosić na formularzu CEIDG-1, co oznacza wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy zrobić to w ciągu 7 dni od zamknięcia firmy. Formalności dokonujemy w urzędzie miasta/gminy albo wysyłamy wniosek pocztą. Dane zawarte we wniosku zostaną następnie przekazane do urzędu skarbowego, rejestru REGON oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozliczenia podatkowe

Do wykonania pozostaną także rozliczenia podatkowe. Należy więc sporządzić specjalny wykaz, w którym znajdą się wszelkie składniki majątku firmowego, które pozostały na dzień likwidacji. W wykazie tym trzeba wykazać składniki majątku, datę ich nabycia, wartość początkową, metodę amortyzacji oraz sumę odpisów amortyzacyjnych. Osoby prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów powinny także sporządzić spis z natury i zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Ważne dokumenty

Każda osoba zamykająca działalność gospodarczą musi mieć na uwadze także fakt, że jest zobowiązana przechowywać określone dokumenty. Dotyczy to przede wszystkim takich dokumentów jak podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, rejestry i ewidencje podatkowe. Powinny być one przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Generalnie moment ten następuje po 5 latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin płatności podatków.

Z kolei dokumenty kadrowe takie jak listy płac czy też karty wynagrodzeń należy przechowywać przez 50 lat od ustania zatrudnienia danej osoby. Dokumenty rozliczeniowe, jakie były przekazywane do ZUS do końca 2011 roku należy przechowywać przez 10 lat, natomiast te przekazywane po 1 stycznia 2012 roku już tylko 5 lat.

Decyzja o zaprzestaniu prowadzenia działalności dla wielu przedsiębiorców jest bardzo trudna i wiąże się z wieloma niejasnościami. Właśnie dlatego bardzo przydatne bywają profesjonalne porady podatkowe, dzięki którym przedsiębiorca może zaprzestać prowadzenia działalności przy możliwie najmniejszych stratach.

Lost Password