Partnerstwo publiczno-prywatne

Biznes

Partnerstwo publiczno-prywatne to nic innego jak pewna współpraca publicznego sektora i prywatnego sektora w sferze publicznej. Dokładnie zostało zdefiniowane w Wytycznych Komisji Europejskiej wydanych w 2003 roku.

Co to jest partnerstwo publiczno-prywatne?

Polega ono na współdziałaniu jednostki jednostki należącej do samorządu terytorialnego i sektora prywatnego. Można powiedzieć, że jest to realizowanie wspólnego zadania, które jest finansowane po równo ze środków pochodzących z gminy i od prywatnego przedsiębiorcy. W partnerstwie publiczno-prywatnym, zyski z przedsięwzięcia również są dzielone między te dwa podmioty, ponoszą one także wspólną odpowiedzialność. Szczegółowe zasady zgodnie, z którymi przebiega współpraca są dokładnie określone w ustawie z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym. Bardzo ważne jest wcześniejsze założenie, że każda strona jest w stanie wywiązać się z zadań, które spadły jej w udziale. Sektor prywatny i publiczny się uzupełnia i w trakcie realizacji zadania zajmuje się tym aspektem, który lepiej mu wychodzi. Dokładny podział obowiązków, odpowiedzialności, a także ewentualnego ryzyka pozwala na osiągnięcie bardzo efektownego ekonomicznie rozwiązania. Zarówno gmina jak i prywatni przedsiębiorcy czerpią korzyści ze współpracy, proporcjonalnie do stopnia zaangażowania. Do kluczowych i najważniejszych elementów składowych partnerstwa publiczno-prywatnego należy:

 • współpraca sektorów publicznych i prywatnych,
 • umowa,
 • cel przedsięwzięcia,
 • dzielenie zadań,
 • dzielenie ryzyka,
 • korzyści dla każdej ze stron.

Korzyści, które płyną z partnerstwa publiczno-prywatnego:

Partnerstwo publiczno-prywatne to bardzo korzystne i ekonomiczne rozwiązanie, które wiąże się z wieloma zaletami m.in.:

 • mniejsze wydatki pochodzące z budżetu gminy,
 • szybsza budowa i wykończenie wszelkich obiektów publicznych oraz szybsza realizacja usług, które są z nimi związane,
 • znaczny wzrost jakości usług świadczonych przez sektor publiczny,
 • podział ryzyka związanego z inwestycją pomiędzy oba podmioty,
 • większe zalety i szanse na rozwój dla prywatnych przedsiębiorców.

Aby całe przedsięwzięcie przebiegło bez problemów, trzeba przede wszystkim określić pomysł działania i cel. Następnie bardzo ważne jest dokonanie analizy finansowej całego projektu, dokładne poinformowanie wszystkich zainteresowanych i przystąpienie do przetargu. Po dokonaniu wszelkich formalności można przystąpić do realizacji zadań zgodnie ze szczegółowym planem.

Lost Password