Jak ocenić ryzyko inwestowania w obligacje korporacyjne? Sposoby na zabezpieczenie inwestycji

Finanse

Choć obligacje korporacyjne uznawane są za jeden z najbezpieczniejszych sposobów na inwestycję, to tak jak w przypadku każdego innego instrumentu finansowego, istnieje ryzyko niepowiedzenia. Jak je ocenić, by właściwie wybrać papiery dłużne przedsiębiorstw? I czy można się zabezpieczyć przed niewypłacalnością emitenta?

Jakie jest ryzyko związane w inwestowaniem w obligacje korporacyjne?

Ryzyko inwestowania w obligacji korporacyjne w głównej mierze zależy od kondycji finansowej emitenta oraz – pośrednio – od inwestora. Ujmując to w skrócie, spółki o stabilnej sytuacji, które pozyskują fundusze na dalszy rozwój, oferują niskie oprocentowanie, co dla inwestora oznacza mniejszy zysk. Natomiast nowe przedsiębiorstwa lub takie, których sytuacja ekonomiczna jest niepewna, najczęściej zachęcają potencjalnych inwestorów wyższym i teoretycznie bardziej opłacalnym oprocentowaniem. Dlatego po części to właśnie Ty decydujesz, jakie ryzyko chcesz podjąć. Pamiętaj tylko, że to jeszcze nie wszystko.

W przypadku obligacji korporacyjnych najczęściej mówi się o ryzyku kredytowym, które występuje wtedy, gdy dojdzie do utraty płynności finansowej lub upadłości emitenta (zazwyczaj następuje niewypłacanie odsetek, a w najgorszym przypadku dłużne papiery wartościowe nie zostaną wykupione).

Obligacje stałoprocentowe oraz zerokuponowe związane są z ryzykiem stopy procentowej, ponieważ gdy dojdzie do jej wzrostu, cena obligacji spadnie, co oznacza, że ich kurs będzie niższy, niż w dniu zakupu.

Z inwestowaniem w obligacje korporacyjne związane jest także ryzyko inflacji, przedterminowego wykupu, reinwestycji odsetek oraz ryzyko walutowe.

Jak ocenić ryzyko inwestowania w papiery dłużne?

Aby poznać ryzyko inwestowania w papiery dłużne, należałoby w głównej mierze prześledzić sytuację finansową firmy. Jednak często dla początkującego inwestora jest to zadanie zbyt trudne do wykonania i wtedy z pomocą mogą przyjść takie firmy jak bestcapital.pl/dla-inwestorow/obligacje-korporacyjne/, które posiadają status Autoryzowanego Doradcy Catalyst i spełniają wszystkie wymogi Giełdy Papierów Wartościowych. Specjaliści, najczęściej na podstawie oceny ratingowej, określają czy opłaca się inwestować w papiery dłużne danego przedsiębiorstwa. A co to jest rating?

Rating to ocena ryzyka kredytowego występującego przy inwestycji. O uzyskanie niezależnej i obiektywnej oceny najczęściej występują emitenci, którym zależy na stworzeniu pozytywnego wizerunku oraz pozyskaniu nabywców dla swoich obligacji. Oceny ratingowe dzieli się na:

  • AAA – wysoka zdolność kredytowa;
  • BBB – wystarczająca zdolność kredytowa;
  • CCC – zdolność do spłaty zadłużenia jest zagrożona;
  • DDD – wysokie ryzyko niewypłacalności.

Czy można zabezpieczyć obligacje?

Aby uchronić się przed ryzykiem inwestycyjnym, warto zadbać o zabezpieczenie papierów dłużnych przedsiębiorstw. Najczęściej stosowane metody to hipoteka, zastaw rejestrowy, gwarancja, świadczenie na rzecz osoby trzeciej oraz blokada finansowa.

W przypadku hipoteki ustanawiany jest administrator, który zajmuje się egzekucją wierzytelności w przypadku niewypłacalności. Na podobnych zasadach działa zastaw rejestrowy, z tą różnicą, że dotyczy rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych. Gwarancja polega na tym, że podmiot zewnętrzny (gwarant), zobowiązuje się do spłaty odsetek lub wartości nominalnej. W ten sam sposób działa świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Gdy wybierzesz blokadę finansową, zabezpieczane są instrumenty finansowe na rachunku emitenta, a prawo do nich przenoszone jest na obligatariusza.

Obecnie jest wiele sposobów na zmniejszenie ryzyka inwestowania w obligacje korporacyjne, trzeba tylko zdawać sobie sprawę z tego, jakie rozwiązanie jest najkorzystniejsze w danym przypadku. Dlatego często opłaca się skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy.

Lost Password