O czym pamiętać zawieszając działalność

Biznes

Obowiązki wobec pracowników w związku z zawieszeniem działalności

Działalność może być zawieszona pod warunkiem, że nie ma zatrudnionych pracowników:

 • na umowę o pracę,
 • na zasadzie powołania, wyboru, mianowania,
 • na spółdzielczą umowę o pracę.

Zanim zawieszenie firmy zostanie zgłoszone, konieczne jest więc rozwiązanie wszystkich umów o pracę. Nie trzeba rozwiązywać umów zleceń albo umów o dzieło.

Działalność może być zawieszona także wtedy, gdy pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.

Zwolnionych pracowników należy wyrejestrować z ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy.

Obowiązki wobec ZUS przy zawieszeniu działalności

Zgłoszenie zawieszenia w ZUS

Zawieszenia działalności jednoosobowej nie zgłaszasz do ZUS. Wystarczy, że zostanie zgłoszone do CEIDG.

Wyrejestrowanie pracowników z ubezpieczeń

Jeśli przed zawieszeniem działalności, umowy z pracownikami zostały rozwiązane, to należy ich wyrejestrować z ubezpieczeń ZUS w ciągu 7 dni od daty ustania stosunku pracy, na formularzu ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania z ubezpieczeń należy podać dzień następujący po dniu rozwiązania stosunku pracy.

Składki ZUS w czasie zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia działalności nie płacisz składek, bo nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS.

Co można robić w trakcie zawieszenia działalności

W trakcie zawieszenia nie można:

 • prowadzić działalności gospodarczej
 • osiągać bieżących przychodów.

Można jednak wykonywać niektóre czynności, które pozwolą zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności. W szczególności, w trakcie zawieszenia można:

 • przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem,
 • osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia,
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem,
 • wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów,
 • zabezpieczać źródła przychodów,
 • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

W trakcie zawieszenia istnieje obowiązek:

 • uczestniczyć we wszystkich postępowaniach: administracyjnych, sądowych, podatkowych, które dotyczą twojej firmy,
 • wykonywać obowiązki nakazane przepisami,
 • uczestniczyć w kontrolach ,
 • składać coroczne sprawozdanie finansowe,
 • prowadzić księgowość,
 • opłacać należności publiczno-prawne (np. podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłaty środowiskowe).

Księgowość podczas zawieszenia działalności

Jeżeli przed zawieszeniem działalności prowadzona była księgowość, to zawieszenie nie zwalania z tego obowiązku. W zależności od tego, czy prowadzona jest księgowość uproszczoną (podatkową księgę przychodów i rozchodów), pełną księgowość lub czy rozliczanie następuje ryczałtem obowiązki będą nieco inne w każdym przypadku.

Podatki dochodowe w okresie zawieszenia działalności

Jeśli działalność gospodarczą rozliczana jest na zasadach ogólnych (według stawek 17 i 32 %) lub według stawki liniowej 19 %, nie wpłaca się zaliczek za okres zawieszenia.

Jeśli uiszczany jest podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej następuje zwolnienie z ryczałtu.

Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku zapłaty:

 • zaliczek na podatek dochodowy,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

dotyczy okresu, za który działalność gospodarczą pozostaje zawieszona. Oznacza to, że jeżeli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej powstanie obowiązek zapłaty zaliczek lub ryczałtu (np. uzyskany zostanie przychód), następuje zwolnienie z niego.

Jeżeli jednak obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powstanie przed okresem zawieszenia, to istnieje obowiązek do zapłaty zaliczki, nawet gdy termin zapłaty wypadnie na okres zawieszenia działalności.

Jeśli rozliczenie następuje w formie karty podatkowej, nie opłaca się karty w okresie zawieszenia działalności zgłoszonej do CEIDG lub przerwy zgłoszonej naczelnikowi urzędu skarbowego.

Rozliczenia roczne za okres zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli trwa cały rok podatkowy. Zeznanie składa się nawet wtedy, gdy nie został osiągnięty w ciągu roku żaden dochód.

W rocznym zeznaniu ujmuje się wszystkie uzyskane w roku podatkowym przychody (również w okresie zawieszenia) oraz poniesione koszty. Termin złożenia zeznania zależy od wybranego sposobu opodatkowania:

 • do 30 kwietnia PIT-36 (rozliczenie według skali) oraz PIT-36L (rozliczenie według stawki liniowej),
 • do końca lutego PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),
 • jeśli opłacany jest podatek w formie karty podatkowej, nie składa się rocznego zeznania podatkowego. Natomiast do 31 stycznia formularz PIT-16A, czyli zestawienie miesięcznych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej.

Artykuł powstał we współpracy z pik-ksiegowosc.pl

Lost Password