Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Finanse

Wiedza o tym, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przydaje się w szczególności wówczas, gdy ubezpieczyciel znacznie zaniżył wartość szkody i wypłacił zadośćuczynienie, które nie jest adekwatne do poniesionych strat. W takim dokumencie powinny znaleźć się przede wszystkim dane osoby ubezpieczonej, numer polisy, a także dokładne uzasadnienie składania odwołania.

Każda osoba, która ubezpiecza, np. swoje mieszkanie lub samochód ma prawo zakwestionować decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego i napisać odwołanie. Zaleca się zrobić to jak najszybciej, jednakże warto pamiętać, że zazwyczaj okres na wystosowanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela wynosi aż trzy lata.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – co powinno się w nim znaleźć?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć wówczas, gdy zadośćuczynienie jest nieadekwatne do poniesionych strat. Najczęściej jest to wynikiem błędnej oceny rzeczoznawcy. Odwołanie można złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub listu poleconego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przyjmują również ustne zgłoszenie odwołania – telefoniczne lub w oddziale firmy. Przy pisemnym formułowaniu odwołania od decyzji ubezpieczyciela warto pamiętać o stosownym stylu i unikaniu patetycznych sformułowań. Należy pisać rzeczowo, konkretnie i zrozumiale. W takim dokumencie powinny znaleźć się następujące elementy:

  • dane osobowe ubezpieczonego,
  • miejsce oraz data,
  • numer polisy ubezpieczeniowej,
  • numer szkody,
  • numer konta bankowego,
  • dokładne uzasadnienie,
  • własnoręczny podpis ubezpieczonego.

Oprócz tego warto powołać się na podstawę prawną – ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym. Niezbędne może okazać się również udowodnienie zaniżenia kwoty odszkodowania. W przypadku zaniżenia wartości auta można powołać się, np. na dostępne w Internecie oferty sprzedaż tego samochodu.

Co zrobić, w przypadku odrzucenia odwołania?

Odrzucenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela nie jest równoznaczne z koniecznością zrezygnowania dochodzenia swoich praw. Po negatywnym rozpatrzeniu odwołania osoba może wystosować pismo do Rzecznika Finansowego z prośbą o interwencję w swojej sprawie lub pozasądowe rozwiązanie sporu dotyczącego ubezpieczenia. W takiej sytuacji rzecznik występuje w roli mediatora i zazwyczaj po zapoznaniu się ze szczegółami, proponuje rozwiązanie korzystne dla obu stron. Ostatecznie można dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Lost Password