Kontrola skarbowa – wcale nie musi być uciążliwa dla Twojej firmy

Biznes

O planowanej w naszej firmie kontroli dowiadujemy się od 7 do 30 dni przed wizytą pracowników urzędu skarbowego lub urzędu kontroli skarbowej. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa może ona trwać 12, 18, 24 lub 48 dni roboczych. Zobowiązuje nas do m.in. zapewnienia wstępu na teren firmy, miejsca do przeprowadzenia kontroli, udostępnienia dokumentacji objętej kontrolą czy też udzielania kontrolerom wszelkich informacji i objaśnień. Cały proces wiąże się ze znacznymi uciążliwościami i stresem, które jednak można zniwelować.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do wywiązywania się z obowiązków nałożonych na niego przez prawo podatkowe. Kontrola skarbowa ma na celu sprawdzenie, czy dany podmiot robi to w sposób prawidłowy – w terminie składa deklaracje, prawidłowo rozlicza podatki i poprawnie prowadzi dokumentację. Lista podatników, u których przeprowadzona zostanie kontrola, tworzona jest losowo, uwzględniając jedynie zagadnienia, które w danym roku monitoruje Ministerstwo Finansów.

Działania organu kontrolującego poddane są ścisłym regulacjom i tak jak wspomnieliśmy kontrola jest wcześniej zapowiedziana, co pozwala firmie odpowiednio się przygotować. Dodatkowo podatnik ma nie tylko obowiązki, lecz także prawa, z których powinien korzystać.

Przygotowania do kontroli

W zawiadomieniu dotyczącym planowanej kontroli powinny znajdować się informacje na temat obszaru, który będzie jej podlegał. Czas poprzedzający zapowiedzianą kontrolę skarbową można przeznaczyć na kompletowanie dokumentów, sprawdzenie rozliczeń i poprawienie ewentualnych błędów (skorygowanie faktur), zmodyfikowanie nieprawidłowych danych znajdujących się w księdze przychodów i rozchodów, poprawienie zeznań rocznych i deklaracji VAT czy na zapłacenie zalegających podatków. W przypadku, gdy dana firma prowadzi transakcje zagraniczne, należy zawczasu przygotować tłumaczenie przysięgłe dokumentacji, o które zwykle proszą organy kontrolujące.

Prawa podatnika

Podczas kontroli należy udostępnić księgi podatkowe, akta, dowody księgowe takie jak rachunki, faktury czy raporty z kasy fiskalnej. Ważne, aby pamiętać, że kontrolerzy mają jedynie prawo do wglądu dokumentów dotyczących zakresu kontroli oraz danego okresu rozliczeniowego – można więc odmówić okazania innej dokumentacji. Kontroli nie powinny być poddawane sprawy wcześniej skontrolowane, a przedsiębiorca w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu z kontroli  może zgłosić zastrzeżenia, jeżeli jego zdaniem pominięto istotne dowody czy okoliczności.

Outsourcing księgowości – obsługa kontroli skarbowej firmy

Kontrola skarbowa w żaden sposób nie zakłóci funkcjonowania firmy, nie będzie wymagała przygotowań i nie zaabsorbuje pracowników i właścicieli, jeśli przedsiębiorstwo korzysta z outsourcingu księgowości. Jednym z praw przysługujących podatnikowi jest wyznaczenie swojego reprezentanta, co pozwala na udzielenie pełnomocnictwa biurowi rachunkowemu. W takim wypadku kontrola może odbywać się w siedzibie biura, a wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielają jego pracownicy, konsultując się ze zleceniodawcą jedynie w uzasadnionych przypadkach. Spółka nie musi niepotrzebnie angażować się w obsługę kontroli, nie zaburza to rytmu pracy przedsiębiorstwa i daje pewność, że urzędnicy nie nadużyją swoich praw. W razie konieczności biuro rachunkowe zajmie się przygotowaniem stosownych odwołań.

Źródło: MDDP Outsourcing – kalkulator delegacji

Lost Password