ETF-y – czy warto w nie inwestować?

Finanse

Jeżeli nie dysponujemy odpowiednią wiedzą ani doświadczeniem na rynku kapitałowym bądź nie mamy czasu na to, aby systematycznie śledzić sytuację na giełdzie w poszukiwaniu najdogodniejszych opcji inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie mogą stanowić dobre rozwiązanie. Jakie zalety ma ten sposób inwestowania i z jakim ryzykiem się wiąże?

Garść podstawowych informacji

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to otwarty fundusz inwestycyjny. Odzwierciedla on zachowanie określonego instrumentu bazowego, którym mogą być surowce, waluty, indeksy lub inne instrumenty. To, jak fundusz funkcjonuje, regulowane jest przepisami prawa, zaś tytuły uczestnictwa są notowane na rynku kapitałowym na zasadach porównywalnych do akcji, toteż aby móc je nabywać i zbywać, musimy założyć konto maklerskie.

Decydując się na zakup jednostek takiego funduszu, otrzymujemy gwarancję w pełni profesjonalnego zarządzania zgromadzonym przez nas kapitałem. Do naszych zadań należy jedynie określenie poziomu ryzyka, jakie jesteśmy w stanie zaakceptować, oraz dokonanie wyboru odpowiedniego funduszu. Proste. Ale czy na pewno?

Sprawę komplikuje przede wszystkim mnogość dostępnych funduszy. Na rynkach światowych notowanych jest kilka tysięcy ETF-ów. Z jednej strony utrudnia to wybór, z drugiej zaś daje praktycznie nieograniczone możliwości inwestowania i stosowania zróżnicowanych strategii inwestycyjnych. W ten sposób z łatwością zdywersyfikujemy swój portfel inwestycyjny, zabezpieczając się przed niekorzystnymi spadkami cen.

Atuty ETF-ów

Wśród zalet ETF-ów wymienia się przede wszystkim:

  • jasną strategię inwestycyjną – fundusz ma na celu śledzenie i naśladowanie zmian, jakie wykazuje instrument bazowy,
  • płynność – z uwagi na fakt, iż instrument notowany jest na giełdzie, inwestor ma możliwość jego kupna i sprzedaży w trakcie każdej sesji, wykorzystując w tym celu rachunek maklerski,
  • niskie opłaty za zarządzanie – zazwyczaj kształtują się one na niższym poziomie niż średnie opłaty, które są pobierane przez tradycyjne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
  • długa sesja – rozpoczynająca się od 9.00 (Europa), a kończąca się o 22.00 (USA),

Co więcej otwarte fundusze inwestycyjne, pomijając ryzyko inwestycyjne, należą do bezpieczniejszych sposobów inwestowania. Ich funkcjonowanie podlega bowiem różnorodnym regulacjom prawnym, zgodnym z ustawodawstwem państwa, skąd pochodzi emitent ETF.

Podstawowe ryzyko związane z inwestowaniem w ETF-y

Inwestowanie w otwarte fundusze inwestycyjne obarczone jest wieloma różnorodnymi rodzajami ryzyka. Do głównych należy:

  • ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu, jakiej oczekiwał uczestnik funduszu – wynika to przede wszystkim z tego, iż nie ma możliwości przewidzenia, jak w przyszłości będzie się kształtowała wartość poszczególnych składników, które znajdują się w portfelu inwestycyjnym funduszu,
  • ryzyko pojawienia się szczególnych okoliczności, takich jak:
  • likwidacja funduszu – przewidziana jest przepisami prawa i może być wynikiem decyzji emitenta bądź rezultatem wystąpienia pewnych okoliczności, które są prawnie usankcjonowane,
  • zmiana polityki inwestycyjnej – może ona nastąpić w trakcie działalności funduszu,
  • wycofania funduszu z obrotu giełdowego – jeżeli fundusz zostanie usunięty z giełdy, utrudni to handel certyfikatami, a tym samym zmniejszy ich płynność.
  • ryzyko walutowe – wynika ono z różnicy, która może wystąpić między walutą funduszu ETF a walutą obrotu.

Inwestowanie w ETF-y wiąże się z ryzykiem. Natomiast cechy funduszy, takie jak transparentność, płynność, bezpieczeństwo, dywersyfikacja oraz niskie koszty zarządzania, sprawiają, że może być to opcja dogodna, zwłaszcza dla początkujących inwestorów.

Lost Password