Jak działa indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego?

Finanse

Chociaż coraz więcej Polaków zakłada Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, nadal należą oni do mniejszości. Tymczasem to dobre rozwiązanie, które pozwala osiągnąć podwójne korzyści. Sprawdź, jak działa IKZE i ile można zyskać.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego powstało z myślą o osobach, które chcą odkładać środki na emeryturę. Proste zasady i brak jakichkolwiek wymagań dotyczących minimalnych wpłat sprawiają, że oszczędzać może właściwie każdy.

Typy rachunków IKZE

IKZE prowadzą zarówno fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń na życie, banki, podmioty prowadzące działalność maklerską czy fundusze emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne.

Wpłaty na IKZE obwarowane limitami

O ile minimalne wpłaty w ramach IKZE mogą być właściwie dowolne (np. od 50 zł), tak maksymalne wpłaty dokonywane w ciągu roku nie mogą przekroczyć określonej sumy. Limit wpłat odpowiada 1,2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok.

Jako, że średnie miesięczne zarobki w 2017 roku zostały ustalone na poziomie 4 263 zł brutto, limit wpłat wynosi 5 115,60 zł. Wszelkie nadwyżki będą zwracane.

Warto przy tym podkreślić, że posiadacz konta może dokonać wpłaty jednorazowej lub w dowolnych odstępach czasowych. Brak ograniczeń w tym zakresie sprawia, że oszczędzanie środków na emeryturę można dostosować do swoje aktualnej sytuacji finansowej.

Wypłata środków – kiedy i na jakich warunkach?

Kapitał zgromadzony w ramach IKZE można wypłacić zgodnie z obowiązującymi warunkami. I tak:

  • wypłata następuje po ukończeniu 65 roku życia – jeśli wpłaty były dokonywane co najmniej w 5 latach kalendarzowych (niekoniecznie następujących po sobie)
  • środki można wypłacić jednorazowo lub w transzach.

Wypłata środków po uzyskaniu uprawnień emerytalnych pozwala uniknąć podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). Koniecznością jest jednak opłacenie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% przychodu (płatnikiem podatku jest instytucja prowadząca rachunek).

Dopuszczalne jest również wycofanie środków z IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych. Wówczas posiadacz rachunku będzie musiał opłacić podatek dochodowy wg. Obowiązującej go skali podatkowej.

IKZE jako sposób na optymalizację podatkową

IKZE, poza możliwością odkładania środków z myślą o emeryturze, może być sposobem na optymalizację podatkową. Pozwala skorzystać z ulgi podatkowej, której wysokość uzależniona jest od dokonanych w ciągu roku wpłat i wybranej formy opodatkowania.

Z ulgi podatkowej w ramach IKZE może skorzystać podatnik, który:

  • rozlicza się na zasadach ogólnych (według skali 18% lub 32%)
  • rozlicza się podatkiem liniowym (19%)

Nie ma przy tym znaczenia źródło osiąganych przychodów. Ulga przysługuje w przypadku rozliczania się indywidualnie, z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Lost Password